Atomic ant, este género es todo tuyo


Myrmecina graminicola (Latreille, 1802)